ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ស្ថានទូតបារាំងត្រូវការជ្រើសរើសជាងម្នាក់ឱ្យបម្រើការងារចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលសេចក្តីរៀបរាប់អំពីការងារ

កែប្រែចុងក្រោយ 25/10/2019

ត្រឡប់ទៅលើ