ទិដ្ឋាការ៖ ស្នើសុំការណាត់ជួប

ការ​ស្ន់ើសុំ​ទិដ្ឋាកា​រ​៖
ការិយា​ល័យទិ​ដ្ឋា​ការ​ទទួល​ពាក្យ​សុំទិដ្ឋាការ​តាមរយៈ​ការណាត់​ជួប​ប៉ុណ្ណោះ។​ លោក​អ្នក​ត្រូ​វ​ធ្វើកា​រណាត់​ជួប៖
តាម​គេហទំព័រស្ថា​ន​ទូត ដោយ​​៖​ ចុច​នៅ​ត្រង់នេះ

ការ​មក​យក​ទិដ្ឋា​ការ​៖
អ្នកស្នើ់​សុំទិដ្ឋាការ​អាចមក​ដក​យកលិខិត​ឆ្លងដែន​របស់ខ្លួន​រាល់​ថ្ងៃ​ពុធ និង​ថ្ងៃ​សុក្រ ចន្លោះ​ម៉ោង​១៥៖០០ និង​ម៉ោង​១៥៖៣០​នាទី​ ទៅតា​ម​កាលប​រិច្ឆេទ​ដែល​មាន​នៅលើ​បង្កាន់​ដៃ ដែល​ត្រូវបា​ន​ប្រគល់​ជូន​នៅ​ពេល​​ដាក់​ពាក្យ​សុំទិដ្ឋា​ការ​។

កែប្រែចុងក្រោយ 09/05/2019

ត្រឡប់ទៅលើ