រៀបចំការធ្វើដំណើររបស់អ្នក

JPEG
វែបសាយ France.fr ជួយលោកអ្នកក្នុងការរៀបចំការធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនានានៅប្រទេសបារាំង រួមមាន មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចទៅទស្សនា ការស្នាក់នៅ សកម្មភាពផ្សេងៗ ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការធ្វើដំណើរទៅបារាំងជាលើកដំបូង។ល។

កែប្រែចុងក្រោយ 18/08/2016

ត្រឡប់ទៅលើ