សាលាបារាំង René Descartes

សាលាបារាំង រឺនេ ដេកាត នៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការសិក្សា ភាសាបារាំងនៅបរទេស។ គ្រឹះស្ថាននេះធានាអោយបាននូវការសិក្សាដោយផ្ទាល់ជាភាសាបារាំងពីថ្នាក់ មតេ្តយ្យដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ (ES និង S)

នាយក:

លោកស្រី Marie PRUVOT

សាលាបារាំង René Descartes:

ផ្លូវ Christopher Howes

សង្កាត់ វត្តភ្នំ

ប្រអប់សំបុត្រ ១១៣២

រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៤៣០ ១៦០/ ០១២ ៨១៤ ១៣០

ទូរសារ: ០២៣ ៤៣០ ១៦០

អ៊ីមែល: administration@descartes-cambodge.com

គេហទំព័រ: www.descartes-cambodge.com

គេហទំព័រសំខាន់ៗ:

- ទីភ្នាក់ងារសំរាប់ការសិក្សាភាសាបារាំងនៅបរទេស (AEFE) - www.aefe.diplomatie.fr

- មជ្ឈមណ្ឌលជាតិទូរសិក្សា (CNED) - www.cned.fr

កែប្រែចុងក្រោយ 03/01/2020

ត្រឡប់ទៅលើ