សិក្សាភាសា​បារាំង​ពីចម្ងាយ

ក្នុងកាល:ទេស:បច្ចុប្បន្ន ទោះបីជាសាលារៀនទាំងអស់បានបិទទ្វារ ក៏លោកអ្នក និងសិស្សទាំងអស់អាចសិក្សាភាសាបារាំងពីចម្ងាយបានផងដែរ។ វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា សម្ព័ន្ធភាពបារាំងនៅសៀមរាប និងទូរទស្សន៍បារាំង TV5 Monde បានបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនភាសាបារាំងតាមអនឡាញ។ សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម :

- ចុះឈ្មោះរៀនជាមួយសម្ព័ន្ធភាពបារាំងនៅសៀមរាប
- រៀនជាមួយវិទ្យាស្ថានបារាំង
- កម្មវិធីសិក្សារបស់ទូរទស្សន៍បារាំង TV5

កែប្រែចុងក្រោយ 20/04/2020

ត្រឡប់ទៅលើ