សិក្សានៅប្រទេសបារាំង

គេហទំព័រសំខាន់ៗ:

- សិក្សាភាសាបារាំងនៅប្រទេសបារាំង

តារាងរាយឈ្មោះមជ្ឍមណ្ឌលបង្រៀនភាសាបារាំង នៅប្រទេសបារាំង។

- CampusFrance

ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកការលើកស្ទួយឧត្តមសិក្សា និងជួយសំរួលទទួលសិស្ស និងការស្នាក់នៅរបស់ សិស្សមកពីបរទេស នៅប្រទេសបារាំង។

ឯកសារពេញលេញមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេស។

កែប្រែចុងក្រោយ 18/08/2017

ត្រឡប់ទៅលើ