៨- សន្និសីទកំពូលលើកទី៥៩របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (២១-២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៤)

កែប្រែចុងក្រោយ 17/07/2008

ត្រឡប់ទៅលើ