• ការប្រគល់ពានរង្វាន់«ក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម ឆ្នាំ២០១៧»

  20 ខែ វិច្ឆិកា 2017

  ការប្រគល់ពានរង្វាន់«ក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម ឆ្នាំ២០១៧»

  កាលពីរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ខែវិច្ឆិកា ពានរង្វាន់នៃការប្រកួតប្រជែង​ក្រុមហ៊ុនមានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ផ្នែកសង្គម​លើកទី២​ត្រូវបាន​ប្រគល់ជូន​ក្រុមហ៊ុន​បារាំង​ចំនួន៤ ដើម្បីជាការ​ទទួលស្គាល់​ចំពោះ​ការចូលរួម​ចំណែក​របស់ពួកគេ​ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម​ប្រកបដោយចីរភាព​របស់ប្រទេសកម្ពុជា។

  ព័ត៌មាន

  ព័ត៌មានការទូតបារាំង

  គេហទំព័រផេ្សងៗ

  JPEG JPEG
  JPEG
  JPEG JPEG
  JPEG