• 16 ខែ មីនា 2020

  កូវីដ-១៩ : សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតបារាំង

  ក្នុងកាល:ទេស:បច្ចុប្បន្ន ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាផ្តោតតែលើការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ប៉ុណ្ណោះ។ ស្ថានទូត​មិន​ផ្តល់​ទិដ្ឋាការ​ទៀតទេ​លើកលែង​តែ​ករណីពិសេស (ទិដ្ឋាការសម្រាប់ទៅសិក្សា បំពេញការងារ ឬជួបជុំគ្រួសារ)។

  ព័ត៌មាន

  គេហទំព័រផេ្សងៗ

  JPEG JPEG
  JPEG
  JPEG JPEG
  JPEG