• 11 ខែ តុលា 2019

  ការជួសជុលការិយាល័យ​ទិដ្ឋាការ​របស់ស្ថាន​ទូត​បារាំង

  ស្ថានទូតបារាំង​កំពុង​ធ្វើការ​ជួសជុល​ការិយាល័យ​ទិដ្ឋាការ​ទាំង​ស្រុង ដើម្បី​កែ​លម្អ​កន្លែង​ទទួល​ភ្ញៀវដែល​មាន​បំណង​អញ្ជើញ​ទៅ​ប្រទេស​បារាំង និង​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​សហភាព​អឺរ៉ុប​ដែល​ប្រទេសបារាំង​តំណាង​ឱ្យនៅ​កម្ពុជា។

  ព័ត៌មាន

  គេហទំព័រផេ្សងៗ

  JPEG JPEG
  JPEG
  JPEG JPEG
  JPEG