• 10 ខែ កក្កដា 2019

  ចូលរួមអបអរបុណ្យជាតិបារាំងឆ្នាំ២០១៩

  សូម​អញ្ជើញ​​លោកអ្នក​ម​ក​ចូល​រួ​ម​​អប​អរ​​បុណ្យ​ជាតិ​​បារាំ​ង ថ្ងៃ​​​ទី​​សៅរ៍ ទី​១៣ ខែ​ក​ក្កដា ចាប់​​ពីម៉ោង​​១៨​​តទៅ​ ក្នុ​ង​​ឧទ្យាន​​ស្ថាន​​ទូត​​បា​​រាំង​។ បុណ្យ​ជាតិ​​នេះ​ត្រូ​​​វ​បាន​​រៀប​ចំ​ឡើ​ង​រួម​​គ្នា​​ដោយ​ស្ថា​ន​​​​ទូ​​​ត​​​បា​​រំាង និង​​សភាពា​​ណិជ្ជក​ម្ម និង​​ឧស្សា​ហក​​ម្ម បារាំង​-​​កម្ពុជា​​!

  ព័ត៌មាន

  គេហទំព័រផេ្សងៗ

  JPEG JPEG
  JPEG
  JPEG JPEG
  JPEG