• 7 ខែ មិថុនា 2021

  ការធ្វើដំណើរពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសបារាំង និងពីប្រទេសបារាំងទៅបរទេស

  ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី០៩ ខែ​មិថុនា ការ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​ប្រទេស​បារាំង​ពីប្រទេស​នានា​ ត្រូវបាន​​បើក​សារ​​ជា​ថ្មី ទៅ​តាម​បែបប​ទ​ដែល​ប្រែប្រួ​​លទៅ​តាម​ស្ថានភាព​សុខាភិបាល​នៃប្រទេ​ស​ទាំង​នោះ និង​​ការ​ចាក់វ៉ាក់សាំ​ងរ​បស់​អ្នក​ដំណើរ​។ ប្រទេស​នានាត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទៅ​តាមស្ថានភាពសុខាភិបាល។ បញ្ជីរាយឈ្មោះប្រទេសអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ​តាម​ការប្រែ​ប្រួល​នៃស្ថាន​ភាព​ជំងឺកូវី១៩​ក្នុ​ង​ប្រទេស​នោះ (...)

  ព័ត៌មាន

  គេហទំព័រផេ្សងៗ

  JPEG JPEG
  JPEG
  JPEG JPEG
  JPEG