១- ប្រទេសបារាំង

 • - ស្ថាប័ននានារបស់បារាំង

  រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃទី ៤ តុលា ឆ្នាំ១៩៥៨ ចែងពីដំណើរការស្ថាប័ននានានៃសាធារណរដ្ឋទី៥។
  រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានគេសើរើ ពិនិត្យឡើងវិញជាច្រើនដងទាក់ទងនឹង ៖
   ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាសកល និងដោយចំពោះ (១៩៦២)
   ការដាក់បញ្ចូលជំពូកថ្មីមួួយស្ដីការទ

  អានបន្ត

 • - ជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង

  អានបន្ត

 • - វប្បធម៌ និង ការកំសាន្ត

  នៅឆ្នាំ ២០០៧ ថវិការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌មានចំនួន ៣,២ ពាន់លាន អឺរ៉ូ។ ការធ្វើហិរញ្ញប្បទានរបស់ក្រសួង បាន កើនឡើងប្រហែល ១២,៦ ពាន់លានអឺរ៉ូ ដែលក្នុងនោះ ៤៩,៧ % ជាការទទួល ខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និង ៥០,៣ % បានមកពីសហគមន៍ក្នុងស្រុកនានា។ (...)

  អានបន្ត

 • - សេដ្ឋកិច្ច

  សេដ្ឋកិច្ច
  តាមរយៈផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួន (ភីព) ប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី ៦ នៅលើពីភពលោក ។ ភាពខា្លំងរបស់ប្រទេសនេះរួមមាន ៖ ការដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ឧស្សាហកម្មកែឆ្នៃ អាហារ ផលិតផលឱសថកម្ម រួម ទាំងផ្នែកធនាគារ ធានារាប់រង ទេសចរណ៍ (...)

  អានបន្ត

 • - រូបិយប័ណ្ណរួម

  រូបិយវត្ថុរួម
  នៅថៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០២ អ៊ឺរ៉ូបានក្លាយទៅជារូបិយវត្ថុរួមសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ឺរ៉ុប ៣០០ លានអ្នក ដែលចែកចេញជា ១២ ប្រទេសនៅសហភាពអ៊ឺរ៉ុប (តំបន់អ៊ឺរ៉ូ)។
  នេះគឺលទ្ធផលនៃដំណើរនៃការរិះគិតដ៏យូអង្វែង ការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (...)

  អានបន្ត

 • - នយោបាយការបរទេស

  អានបន្ត

 • - ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំងលើអ៊ីនធឺណែត

  ខាងក្រោមនេះមិនមែនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់របស់បារាំងទេ។ វាមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗ​ដែលមានវត្តមានលើអ៊ីនធឺណែត។
  សារព័មានជាតិប្រចាំចាំថ្ងៃ
  Le Monde
  Libération
  Le Figaro
  Les Echos
  La Tribune
  L’Humanité
  La Croix (...)

  អានបន្ត

ត្រឡប់ទៅលើ