សិក្សានៅបារាំង

  • ១- សិក្សារនៅប្រទេសបារាំង

    ពត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូល និង ស្នាក់នៅប្រទេស បារាំង ការបំពេញ សំណុំបែប បទនៅប្រទេសបារាំង មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានៅប្រទេសបារាំង សម្រាប់ជួយក្នុងសេចក្ដីស្នើការរបស់លោក អ្នក។

    អានបន្ត

  • ២- CampusFrance ៖ គឺជាមធ្យោបាយចំបងក្នុងការផ្ដល់នូវចំណេះដឹង។


    ទីភ្នាក់ងារ CampusFrance បានបង្កើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ក្រសួងការបរទេស និង អឺរ៉ុប ដោយធ្វើការជាដៃគូរ ជាមួយ ក្រសួងអប់រំជាតិ និង ក្រសួងឧត្ដមសិក្សា និង ស្រាវជ្រាវ ក្នុងគោលបំណង បង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់ ប្រទេសបារាំងក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក្សា និងទទួលសិស្ស និសិត្សបរទេសបានកាន់តែប្រសើរឡើង។

    អានបន្ត

ត្រឡប់ទៅលើ