សេចក្ដីក្រើនរំឮក !

JPEG

ស្ថានទូតបារាំងគឺ​ជាគូសន្ទនាដ៏​សំខាន់របស់​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​អន្ដរជាតិ​នានា ដែល​បំពេញ​ការងារនៅ​ប្រទេសកម្ពុជា ។

ចំពោះបញ្ហានេះ ស្ថានទូតមានឧបករណ៍​របស់ខ្លួន​ក្នុងការផ្ដល់​នូវជំនួយ​ចាំបាច់នានា​ដល់បណ្ដា​ដៃគូ ដែលបានចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាព ។ ដោយបែបបទ​នៃការផ្ដល់​ហិរញ្ញប្បទាន​កន្លងមកកំពុង​ត្រូវបាន​ពិនិត្យសើរើ​ឡើងវិញ និងក្នុង​ខណៈនៃការរង់ចាំ​ច្បាប់ថ្មី ដែលនឹងមាន​ផ្សព្វផ្សាយនៅ​លើគេហទំព័រ​ស្ថានទូត​នាពេលខាង​មុខនេះ រាល់អង្គការ​ក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលចង់បាន​ព័ត៌មានផ្សេងៗ ត្រូវមក​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយការិយាល័​សហប្រតិបត្ដិការ និងកិច្ចការវប្បធម៌ ស្ថានទូតបារាំង ។

ទំនាក់ទំនង ៖

ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា

ការិយាល័សហប្រតិបត្ដិការ និងកិច្ចការវប្បធម៌

លេខ១ ផ្លូវមុនីវង្ស ក្រុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៤៣០ ០៣២

ទូរសា៖ ០២៣ ៤៣០ ០៤៧

អ៊ីមែល ៖ scac.phnompenh-amba@diplomatie.gouv.fr

ឬកញ្ញា Lucie Conteville : lucie.conteville@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 26/01/2009

Haut de page