ការិយាល័យ​ព័ត៌‌មាន និងទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង៖

- អគារលេខ១ មហាវិថី ព្រះមនីវង្ស

- ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០២០

- ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០៣៧

- អ៊ីម៉ែល៖ nicolas.baudouin@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 05/08/2016

Haut de page