ការិយាល័យគ្រប់គ្រងរួម

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣​ ៤៣០ ០20

ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០3៧

អ៊ីមែល: ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

កែប្រែចុងក្រោយ 05/08/2016

ត្រឡប់ទៅលើ