ទំព័រហ្វេសប៊ុកស្ថានទូត​បារាំង​ចាប់​ដំណើរការហើយ

សូមចូលរួម​ជាមួយ​ទំព័រហ្វេសប៊ុក​ស្ថានទូត​បារាំង ដើម្បីស្វែងយល់​ពី​សកម្មភាព​នានា និង​ទទួលព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេងៗ ដែល​រៀបចំ​ឡើងដោយ​ស្ថានទូត​បារាំង។
http://www.facebook.com/france.cambodge

កែប្រែចុងក្រោយ 31/12/2012

ត្រឡប់ទៅលើ