ទំនាក់ទំនងការិយាល័យទិដ្ឋាការ

  • ពេលម៉ោងធ្វើការ
    ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ចាប់ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ម៉ោង ១១ៈ៣០ (តាមការណាត់ជួបប៉ុណ្ណោះ)

ការដកលិខិតឆ្លងដែន ៖ ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ២ៈ៣០ ដល់ម៉ោង ៣ៈ០០រសៀល

ការបង្ហាញខ្លួនក្រោយពេលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំង និងការដាក់ឯកសារបន្ថែម៖ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ២ៈ៣០ ដល់ម៉ោង ៣ៈ០០រសៀល

  • ក្រុមការងារការិយាល័យទិដ្ឋាការនៃស្ថានទូតបារាំងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នក។
    ទូរស័ព្ទលេខ៖
  • ០២៣ ៤៣០ ០២៦
  • ០២៣ ៤៣០ ០៤១

កែប្រែចុងក្រោយ 18/08/2016

ត្រឡប់ទៅលើ