បញ្ជីរាយនាមជ័យលាភីដែលទទួលបានការបន្តអាហា រូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំង សហហិរញ្ញប្បទានជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩ និស្សិត​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ចំនួន​៩រូបទ​ទួល​បាន​ការ​បន្ត​អាហារូ​ប​ករ​ណ៍​រដ្ឋា​ភិ​បាលបា​រាំង ស​ហ​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទានជា​មួយ​ក្រសួង​អប់​រំ យុវ​ជន និង​កីឡា។​ ការណ៍​នេះ​អាច​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​បានដោយ​សារ​ការ​បន្ត​ភាព​ជាដៃគូ​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់​រំ យុ​វ​ជន និង​កីឡា។​

បញ្ជី​រាយនាម​ជ័យ​លាភីដែ​ល​ទទួល​បានការ​បន្តអាហារូប​ករណ៍រដ្ឋា​ភិបាល​បារាំង ២០១៩-២០២០ សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់​រំ យុវជ​ន និង​កីឡា​

ស្ថាន​ទូតបារាំង​សូមអ​ប​អរ​សាទ​រ​យ៉ាង​កក់​ក្តៅ​ចំពោះ​ជ័យ​លា​ភី​ទាំង​អស់​។​

កែប្រែចុងក្រោយ 26/06/2019

ត្រឡប់ទៅលើ