ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកបកប្រែទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូតបារាំង

ខាងក្រោមនេះ​គឺជាបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងអ្នកបកប្រែទទួល​​ស្គាល់​ដោយ​ស្ថានទូតបារាំង ដើម្បីបកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅភាសាបារាំង​នូវឯកសារដែលត្រូវដាក់នៅស្ថានទូត :

JPEG

- ទាញយកបញ្ជីឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន​ និងអ្នកបកប្រែ

កែប្រែចុងក្រោយ 03/03/2021

ត្រឡប់ទៅលើ