អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំ​កម្ពុជា​តាំងពីឆ្នាំ១៩៥៦

ថ្ងៃទី៩ មករា ឆ្នាំ២០១៣ |

 |

លោក Serge Mostura | |

Pierre Gorce | |

២៨ កុម្ភៈ ១៩៦១ |

 |

លោក Jean de Beausse |
|

២៣ មករា ១៩៦៤ |

 |

លោក Hubert Argod |
|

១០ ឧសភា ១៩៦៨ |

 |

លោក Louis Dauge |
|

១៨ កក្កដា ១៩៧១ |

 |

លោក Serre (ភារធារីស្តីទី) |
|

២៣ តុលា ១៩៧៣ |

 |

លោក Pavec (ភារធារីស្តីទី) |
| |
| គ្មានតំណាងការទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេនៅចន្លោះខែឧសភា ១៩៧៥ ដល់ ខែតុលា ១៩៩១

</td col|
|

 | |

៣ តុលា ១៩៩១ |

 |

លោក Philippe Coste |
|

១៤ កុម្ភៈ ១៩៩៤ |

 |

លោក Gildas Le Lidec |
|

២៤ កក្កដា ១៩៩៨ |

 |

លោក André-Jean Libourel |
|

២៩​វិច្ឋកា ២០០៣ |

 |

លោក. Yvon Roé D’Albert |
|

២២ ឧសភា ២០០៧ |

 |

លោក Jean-François Desmazières |
|

២១ តុលា ២០១០ |

 |

លោក Christian CONNAN |

កែប្រែចុងក្រោយ 26/09/2018

ត្រឡប់ទៅលើ