ការិយាល័យការទូត

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង៖

- អគារលេខ១ មហាវិថី ព្រះមនីវង្ស

- ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០២០

- ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០៣៨

- អ៊ីម៉ែល៖ ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

កែប្រែចុងក្រោយ 05/08/2016

ត្រឡប់ទៅលើ