ព័ត៌មានទូទៅស្តីពីការិយាល័យកុងស៊ុល

តួនាទី

- កុងស៊ុលផ្ដល់កិច្ចការពារសហគមន៍ជនជាតិបារាំង​ដោយទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរបរទេស​នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដោយអនុលោមតាមយោងតាមនីតិ​កម្ម និងបទបញ្ញតិនានារបស់ប្រទេសបារាំងផងដែរ។
- នៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន កុងស៊ុលមានកុងស៊ុលកិត្តិយសមួយចំនួនជួយបំពេញ​ការងារ។

កុងស៊ុលផ្តល់ទិដ្ឋាការសំរាប់ជនបរទេសដែលចង់ទៅប្រទេសបារាំង និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត ស្ិតក្នុងបំបន់ Schengen។

- កុងស៊ុលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងបញ្ជីជនជាតិបារាំង ដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេស។
- កុងស៊ុលជាមន្រ្តីអត្រានុកូលដ្ឋាន។
- កុងស៊ុលទទួលបន្ទុកលើមុខងារសារការី និងកិច្ចការខាងយោធាមួយចំនួន។
- កុងស៊ុលមានភារកិច្ចផ្តល់លិខិតធ្វើដំណើរផ្សេងៗ (លិខិតឆ្លងដែន លិខិតអនុញ្ញាត្តចេញចូល) និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។
- កុងស៊ុលផ្តល់កិច្ចការពារផ្នែកកុងស៊ុល​នៅក្្នុងករណីមានការចាប់ខ្លួន ឃុំខ្លួន គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់​ធ្ងរ ឬមានជំងឺ។
- កុងស៊ុលអាចធ្វើអន្តរាគមន៌នៅក្នុងករណីមានការបញ្ជូនត្រលប់ទៅប្រទេសវិញ។
- កុងស៊ុលមានតួនាទីរៀបចំតែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី និងប្រជាមតិ និងទទួលសិទ្ធិសំរាប់​ការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិផ្េសងៗទៀត។
- កុងស៊ុលមានតួនាទីដឹកនាំគណៈកម្មការផ្តល់អាហារូបករណ៍ គណៈកម្មាធិការផ្តល់កិច្ចការពារផ្នែកសង្គម ព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការការងារ​និងការបណ្តុះ​បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

ពេលម៉ោងធ្វើការ៖

- រាជធានីភ្នំពេញ

- ផ្នែកកុងស៊ុល (រដ្ឋបាល)

រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ចាប់ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ម៉ោង ១១ៈ៣០ (ពេលរសៀលសំរាប់ការណាត់ជួបប៉ុណ្ណោះ)។

- ផ្នែកទិដ្ឋាការ

ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ចាប់ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ម៉ោង ១១ៈ៣០ (តាមការណាត់ជួបប៉ុណ្ណោះ)
ដកលិខិតឆ្លងដែន ៖ ថ្ងៃចន្ទ ពុធ និងសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ២៖៣០ ដល់ម៉ោង ៣៖០០រសៀល
ការបង្ហាញខ្លួនក្រោយពេលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំង និងការដាក់ឯកសារបន្ថែម៖ រាល់ថ្ងៃចន្ទ ពុធ និងសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ២៖៣០ ដល់ម៉ោង ៣៖០០រសៀល

កែប្រែចុងក្រោយ 28/09/2017

ត្រឡប់ទៅលើ