ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពវប្បធម៌

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣​៤៣០ ០៣២

ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០៤៧

អ៊ីមែល: scac.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពវប្បធម៌

កែប្រែចុងក្រោយ 05/08/2016

ត្រឡប់ទៅលើ