ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អគារលេខ១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០៣០
(៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០៤៥
អ៊ីមែល៖ phnompenh@dgtresor.gouv.fr

កែប្រែចុងក្រោយ 05/08/2016

ត្រឡប់ទៅលើ