- ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំងលើអ៊ីនធឺណែត

ខាងក្រោមនេះមិនមែនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់របស់បារាំងទេ។ វាមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗ​ដែលមានវត្តមានលើអ៊ីនធឺណែត។

សារព័មានជាតិប្រចាំចាំថ្ងៃ

Le Monde

Libération

Le Figaro

Les Echos

La Tribune

L’Humanité

La Croix

សារព័ត៌មានតំបន់ប្រចាំថ្ងៃ

Dernières Nouvelles d’Alsace

Le Courrier Picard

Le Progrès de Lyon

Nice-Matin

Ouest-France

Le Dauphiné libéré

Midi Libre

Le Parisien

La Provence

Le Républicain Lorrain

Sud-Ouest

La Voix du Nord

ទស្សនាវដ្តី

L’Express

Le Point

Le Nouvel observateur

L’Expansion

Paris Match

Elle

ប៉ុស្ត៍ទូរទស្សន៍

TF1

France 2

France 3

Canal +

France 5

ARTE

M6

TV5

LCI

វិទ្យុ

Radio France Internationale

Radio France

RTL

Europe 1

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន

Agence France Presse

កែប្រែចុងក្រោយ 30/06/2008

ត្រឡប់ទៅលើ