មជ្ឈមណ្គលវប្បធម៌បារាំងនៅ​ភ្នំពេញ​​និង​សាខានៅ​​បាត់ដំបង និង​សៀមរាប

កម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធមម៌មាន៣ផ្នែក៖ការផ្សព្វផ្សាយ , បង្រៀន និង ការបង្កើតថ្មី

កម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល មានព្រឺត្តិការណ៍ធំៗបួន៖

- ខែមិនា, មហោស្រពភាពយន្តទន្លេមេគង្គ

- ខែមិថុនា, បុណ្យតន្ត្រី

- ខែតុលា, មហោស្រពល្ខោន

- ពីខែធ្នូដល់មិថុនា, វិថីខ្សែភាពយន្ត (នៅទូទាំងប្រទេស)

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម, សូមមើល មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធមម៌បារាំង

កែប្រែចុងក្រោយ 04/05/2011

ត្រឡប់ទៅលើ