អនុវស្សាវរីយនៅប្រទេសកម្ពុជា និងការស្រាវជ្រាវនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

- អនុស្សាវរីយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

GIF មជ្ឈមណ្ឌលសោតទស្សន៍បូផាណា

គេហទំព័រនេះតំណាងអោយគម្រោងគំរូរបស់មណ្ឌល ដែលទើបបើកទ្វារ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ហើយវាដាក់បង្ហាញ នូវឯកសារស្តីពី និយមន័យ របៀបរក្សាឯកសារ និងរបៀបធ្វើឌីជីថលកម្មនៃឯកសារសោតទស្សន៍។ សាធារណជនអាចមើល បញ្ជីឯកសារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល។

GIF បណ្ណាល័យជាតិនៃកម្ពុជា,

Valease, បណ្ណាគារ Carnets d’Asie

ប្រភពធនធានឯកសារជាភាសាបារាំង អង់គ្លេស និងខ្មែរ ដ៏ច្រើនឥតគណនា ដែលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរមួយ ផ្នែក តាមរយៈសៀវភៅចាស់ៗ (បញ្ជី សៀវភៅមានអត្ថាធិបាយ)។ តាំងពីបង្កើតមក នៅលើគេហទំព័រនេះ មានរូបភាពថ្មីៗជាប្រចាំ និងកំណត់សំគាល់ពីអំនាន។

GIF បណ្ណស្ថានជាតិArchives Nationales du Cambodge

គេហទំព័រនេះរៀបរាប់ពីសមូហកម្មដែលគេអភិរក្ស និងដាក់ អោយសាធារ- ណជនប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងបណ្ណស្ថានជាតិនេះ មានឯកសារចាស់ដែល សរសេរឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃ សម័យផ្សេងៗរបស់កម្ពុជា តាំងពីពេលកកើតអាណាព្យាបាល បារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៨៦៣ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ អ្នកអានអាចអានឯកសារទាំងនេះនៅនឹងកន្លែងបាន។

- ការស្រាវជ្រាវនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

GIF Association d’échanges et de formation pour les études khmères

សមាគមនេះត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨។​សមាគមផ្សាយនៅលើ គេហទំព័ររបស់ខ្លួននូវមធ្យោបាយសំរាប់ការស្រាវ ជ្រាវ ការជជែកពិភាក្សារ និងអត្ថបទនានា របស់សមាជិកអ្នកស្រាវជ្រាវតាមឯកទេស។ ការប្រមែប្រមូលនូវគេហទំព័រសំខាន់ៗ ស្តីពីតំបន់អង្គរ។

GIF សមាគមបារាំងសំរាប់ការស្រាវជ្រាវនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

វាជាគេហទំព័រដ៏មានសារសំខាន់បំផុតសំរាប់អ្នកមានចំណាប់អារមណ្ម៍ ចង់ដឹងលឺពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ គេតែងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព លើចំនុចភា្ជប់ទៅគេហទំព័រ របស់ អង្គភាពស្រាវជ្រាវ ព្រឹត្តិបត្តិ ក្រុមអ្នកពិភាក្សាលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

កែប្រែចុងក្រោយ 04/05/2011

ត្រឡប់ទៅលើ