ស្ថានទូតបារាំង

- អសយដ្ឋាន ៖ ១ មហាវិថី ព្រះមនីវង្ស- ប្រអប់សំបុត្រ ១៨-​រាជធានីភ្នំពេញ

- ទូរស័ព្ទ ៖ [៨៥៥] (២៣) ៤៣ ០០ ២០ (ដល់ ២៣)

- ទូរសារ ៖ [៨៥៥] (២៣) ៤៣ ០០ ៣៨

- គេហទំព័រhttp://www.ambafrance-kh.org

- អ៊ីម៉ែលambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 26/04/2016

top of the page