ស្ថានទូតបារាំង

- អសយដ្ឋាន ៖ ១ មហាវិថី ព្រះមនីវង្ស- ប្រអប់សំបុត្រ ១៨-​រាជធានីភ្នំពេញ

- ទូរស័ព្ទ ៖ [៨៥៥] (២៣) ២៦០​ ០១០

- ទូរសារ ៖ [៨៥៥] (២៣) ២៦០ ០២០

- គេហទំព័រhttp://www.ambafrance-kh.org

- អ៊ីម៉ែលambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 10/09/2018

top of the page