ទំនួលខុសត្រូវ

ស្ថានទូតបារាំងព្យាយាមផ្សាយព័ត៌មានដែលសុក្រឹត និងទាន់ហេតុការ។ ប៉ុន្តែ រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់

មាននៅលើគេហទំព័រ គ្រាន់តែជាតំរុយមួយប៉ុណ្ណោះ។ ជាពិសេស បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ន ព័ត៌មានទាំងនេះអាចនឹងមិនពេញលេញ និង មិនអាច ធានាមួយភាគរយឡើយ។ គោលបំណងនៃការផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជួយដល់ អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណែត។ អ្នក ប្រើប្រាស់

ទាំងនោះ គួសួរមកបុគ្គលិកស្ថានទូតពីព័ត៌មានបន្ថែម ឬព័ត៌មានចាំបាច់ណាផ្សេងទៀត។ ដូចនេះ

ទំនួលខុសត្រូវ របស់ ស្ថានទូតមានតែលើព័ត៌មាន ដែលមានដាក់ផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។

ម៉្យាងវិញទៀត បដិសេធរាល់ទំនួលខុសត្រូវ ចំពោះព័ត៌មាន ឬអត្ថន័យរបស់ដែលមាននៅលើគេហ-ទំព័រផ្សេងដែលគេហទំព័រស្ថានទូត បានភ្ជាប់ទៅ។

គេហទំព័រនេះកសាងឡើងដោយប្រើ កម្មវិធី SPIP ដោយមានជំនួយពីផ្នែកទំនាក់ទំនង និង ផ្នែកព័ត៌មានរបស់ក្រសួង ការបរទេស។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ www.spip.net

កែប្រែចុងក្រោយ 11/07/2008

ត្រឡប់ទៅលើ